Mi ujság a rádió körül? 1933. július

A Rádiójáték wikiből

1933. július 15, szombaton d.e. Írta: Kilián Zoltán(?)

Felolvasta Baló Elemér

Mi ujság a rádió körül?

A brit rádiótársaság elhatározta, hogy hivatalos lapjában, a Radio Timesben részletesen felel mindazokra a bírálatokra, melyek az elmúlt évadban a rádiózenéről történtek. A felelet egyben a rádiótársaság hivatalos állásfoglalása is lesz a zene tekintetében. Hároim részre oszlik az érdekes válasz; az első rész a zene körül mutatkozó adminisztratív teendőkre vonatkozik, a második rész a rádió zeneművészeti politikájával foglalkozik, míg a harmadik a zene műsorszámok műszaki vonatkozásait tárgyalja.

Az első rész már meg is jelent a Radio Times julius 14-iki, tegnapi számában. A társaságnak, mint a hivatalos nyilatkozat kijelenti, az a célja, hogy a rádióhallgatók teljesen tisztában legyenek a rádió zeneművészeti politikájával, módszereivel, és technikai eszközeivel. Nem ellenkritika írása tehát a szándék, hanem a tökéletes tájékoztatás, hogy minden rádióhallgató kellő felkészültséggel olvashassa a jövőben a rádiózenét illető kritikákat.

Birminghamban már elkészült a Midland Regional állomás uj studiója, melyet julius 23.-án, vasárnap fognak fölavatni.

---

A német kormány, mely, mint már jelentettük, az egységes tipusu néprádióvevőkészülékkel minden német családban ott akarja látni a rádiót, julius 1.ével a rádiócsövek árát is jelentékenyek csökkentette. Az árcsökkentés átlagban huszonkét százalékra rúg, de vannak olyan csövek is, melyeknél az átlagos csökkenés a harminchat százalékot is eléri. A német rádiósközönség és a rádiósajtó nagy örömmel üdvözölte az ujitást.

---

Hadamowsky, a német rádió birodalmi vezetője a napokban egy rádiós nagygyűlésen érdekes beszédet tartott a német rádió közeljövőben történő újjáépítéséről. Bejelentette, hogy nagyszabásu német rádióegységet teremtenek meg, melynek keretében együtt lesznek a hallgatók rádióegyesületei, a rádióipar, a rádiókereskedelem és természetesen maga a rádió is.

Igen erőteljes intézkedéseket tesznek a rádiózavarok elhárítására is. A rádióadó-amatőrködést megfelelő utakra irányítva, elősegítik. A rádióegység megteremtése belátható időn belül megtörténik. A reform további jelentékeny személyi változásokkal fog járni. A rádióba mindenüvé nemzeti szocialista erők kerülnek. Karácsonyig ezer munkanélküli párttagot helyeznek el a birodalmi rádiónál.

A hamburgi rádió a Bolygó hollandiból kapott új szünetjelet, az úgynevezett Kormányos motívumot. Julius 1.-étől a müncheni rádiónak is érdekes uj szünetjele van, melyet szintén Wagner adott, ez az uj szünetjel a Parsifal Gral-harang motivuma.

---

Az egész világon először történik meg, hogy a minisztertanács határozatait a kabinet egyik tagja a minisztertanács után azonnal elmondja a rádióban. Azt érdekes és igazán „gyors” hírszolgálat Ausztriában történt. A bemondó miniszter Schuschnig dr. volt.

---

Az amerikai rádióban az idei nyáron a téli évad híres szereplőit nem szerepeltetik. Helyettük egészen új tehetségekkel és és uj müsorszámokkal kisérleteznek. Érdekes ujítás a Columbia Broadcasting társaságnál, hogy a drámai előadásokra a Broadway színészeit alkalmazza. A nyári zeneszámok csak 15 percig, kivételes esetben félóráig tarthatnak.
Az amerikai rádiózás interjumódszerére jellemző, hogy most az elnök titkárát, Howe ezredest szólaltatják meg. Howe minden vasárnap tájékoztatja az amerikai közönséget egyszerü, közvetlen és kedélyesen csevegő módon arról az uj világról, melyet Roosevelt elnöksége teremtett. Ugylátszik, hogy lassanként a világ legfőbb vezetői minden más személy és eszköz kikapcsolásával közvetlenül beszélnek a nemzet tagjaihoz a rádió utján.

---

Olaszországban igen fejlett a postagalambsport; kivált a nemzeti ünnepeken szokták nagy mennyiségben felereszteni a postagalambokat. A legutóbbi felbocsátásoknál kiderült, hogy mindazok a galambok, melyek rádióállomások közelébe repültek, sohasem jutottak el repülésük célpontjához. Kísérletek alapján megállapították, hogy a postagalambok teljesen elveszítik mindeddig tudományosan fel nem derített tájékozódó képességüket, ha rádióantenna sugárzási terébe kerülnek. Tájékoznitudásuk csak akkor tér vissza, ha az állomás működése szünetel. Ezért azután, el is rendelték, hogy a jövőben postagalambok tömeges felbocsátásánál az adóállomást megfelelő időre kapcsolják ki.

---

Ki gondolna arra, hogy igen rövid, centiméteres hullámok besugárzó hatása forradalmat idézhet elő az élelmiszerek kezelésében? Padig így áll a dolog, a centiméteres hullámok megakadályozzák a bomlási folyamatokat. Az élelmiszerek bomlása baktériumok fellépésének és szaporodásának a következménye. Aki a baktériumokat távol tudja tartani az élelmiszerektől, frissességüket is megőrzi. Ezen alapul Robert Page holland feltaláló érdekes készüléke, mely 25-30 centiméteres hullámok besugárzásának teszi ki az élelmiszereket. A hullámokat ellentett töltésű áramok utján keletkeztetik és 30 méteres sugarú hatókörük van. Bármely élelmiszert frissen lehet velük tartani. Most dolgoznak a készülék egyszerű és olcsó kivitelén, mely olyan lesz, mint valami asztali villanylámpa és egyszerű kapcsolódugóval lehet majd működtetni.

---

Legujabban kezdenek foglalkoznia „gépi úton” történő szuggesztióval a lélektantudósok. A tárgykör rendkívül érdekes és már nevet is kapott: pszichofóniának nevezik. A rádióban már régóta észrevették, hogy bizonyos előadók hangjukkal szuggesztív befolyást gyakorolnak a hallgatókra, ha azok nagyon koncentrálják magukat a hallgatásra. A hang szuggesztív ereje akkor ia hat, ha a beszélő testileg nincsen1 jelen. Egy Radwan nevű német lélekbúvár most gramofonra dolgozott ki egy szuggeráló rendszert., mely három gramofonlemezen van összeállítva. Van reggeli, délutáni és esti lemeze. A reggeli lemez szuggesztív szavai napi munkánk helyes elvégzését parancsolják ránk; a délutáni lemez megnyugtató és feloldó hatást tesz idegeinkre, az esti lemez pedig jó alvással, friss, életnek örvendő felébredéssel ajándékozza meg a szuggerált embert. Valamennyi szuggesztióját ritmikus zene kíséri, mely különösen alkalmas a szuggesztív hatás előkészítésére. A tisztán mechanikus módszer nem kíván semmi akaratmegfeszítést; minden normális egyén használhatja, ha sok természetes adottságát fejleszteni és teljesítőképességét 100%-ig fokozni akarja. A szuggesztív lemezek elhárítják a lelki gátlásokat, utat nyitva természetes kívánságaink érvényesülésének. A lemezekkel gépi úton történő szuggesztió néhány pillanat alatt bekövetkezik.

---