Angol nyelvű hírek 1944. november

A Rádiójáték wikiből

Angol nyelvű hírek.

1944. november 13-án, hétfőről keddre virradó éjjel RH.

A német hadijelentés a magyarországi harcokról.

Az Interinf jelentései a Duna-Tisza közi csatákról.

Részletek a legújabb német hadijelentésből.

A magyar sajtó Hitler kiáltványáról.

Fordította:

Országos Levéltár

K. szekció

About the battle in Hungary the Monday German war report contained the following information: In the area east of Budapest both the vivacity and the extent of the battle increased. The enemy brought up more and more reserves. Nevertheless our tank formations drove the enemy back by a counter-attack from Jászberény where he penetrated and they smashed 32 Soviet tanks. On both sides of Mezőkövesd the stout resistance of German and Hungarian troops thwarted the further advance of the enemy who attacked with ten rifle-divisions and great number of tanks.

About the Hungarian front the Interinf news agency reported as follows: In the battle area east of Budapest fighting increased as both adversaries flung in more and more fresh forces. Between the Danube and the Tisza one Russian tank formation of a bigger force succeeded in forcing its way into Jászberény. Supported by Tigers and storm-guns German anti-tank grenadiers cut off 50 of the advanced enemy tank forces and having destroyed 34 of them, they drove the enemy out of the town, compelling him to retreat a long distance to the South. Near Füzesabony some other German tank units forced a break in the enemy’s flank and here also they repelled him. On both sides of Mezőkövesd German and Hungarian troops put up a stiff resistance, against a body of enemy forces made up from ten rifle-divisions, and frustrated all their attempts to break through.

About fighting between the Danube and the Tisza, the Interinf reported as follows: The battle, the weight of which has been shifted to the area between Alberti and the chain of hills south-east of Eger gained again in its vehemence on Sunday morning after a very strong artillery combat. North of the Cegléd-Szolnok railway line, big Russian infantry and tank forces opened a new attack. After some insignificant initial success, they were forced to withdraw their left wing over three miles on account of a fierce German flank-attack. The right wing too, although supported by fighters in the air, came to a standstill before the German defense line. In this area, the number of the destroyed Soviet tanks increased to 67.

About fighting in the West, the German war report announced that on Sunday the weight of the battles at the western front was again in the area east and west of Metz. In the fade of a stiff resistance and violent counter-attacks of German troops, the North-Americans succeeded in enlarging their bridgehead north-east of Diedenhofen only to a small extent, but they managed to force their way into the town itself. There is now desperate fighting for the possession of the historical citadel. South-east of Metz, alongside the Nied, the enemy tank forces have been stopped and repelled. Enemy artillery fire increased before the German western fortifications. Activities of both the land- and air-forces increased. The retaliatory fire against London continued.

At the Italian front, in the battle of Forli, after an extremely heavy struggle lasting all day long, the British troops succeeded in forcing their way into the German positions at a narrow front only and they could not advance more than a mile and a half, because of the determined German resistance.

In the West and over Germany the enemy’s air activity has been very little.

The proclamation addressed to the German people, by the German leader and chancellor Adolf Hitler, was published in full text by the Hungarian press. Leading articles of the Hungarian news papers emphasize the sentence of the Führer’s proclamation, in which he declares, that as long as he lives, Germany will not share the fate of the European states invaded by bolshevism. By the help of the democracies the Soviet endeavours to destroy Germany and to exterminate the German people. Adolf Hitler also pointed out in his proclamation, that many foreign statesmen, members a parliaments and party-politicians are still convinced that Europe ought to be saved from the bolshevist chimera. Yet, this conviction and realization would have practical results only, if beyond the theoretical expectations and hopes, there will be a mighty European power that succeeds in organizing the struggle for life of all, and in successfully fighting this battle of all. But this task can only be accomplished by the national socialist German empire.

In his proclamation the Führer also called attention to the fact that since November 1942, when the Russian armies broke through the Romanian front, the German people has been encountered by a succession of treasons. But the enemy’s hopes were not fulfilled. Again and again the fronts were stabilized and the enemy beaten off. He himself – said the Führer – firmly believes that by dint of the labour and sacrifices of the German people the moment will arrive when these achievements will be rewarded by the final success.

Országos Levéltár

K. szekció

Nov.13., forrás: M.T.I.

A hétfői német hadijelentés a magyarországi harcokra a következőket mondja:

A Budapestről keletre levő térségben, mind terjedelmében, mind hevességében fokozódott a csata, amelyben az ellenség nagyobb erőket vetett be. Páncélos kötelékeink a Jászberénybe behatolt ellenséget ellentámadással visszavetették és szétlőttek 33 szovjet páncélost. Mezőkövesdtől két oldalt a német és magyar csapatok makacs ellenállása megakadályozta a tíz lövészhadosztállyal és sok páncélossal támadó bolsevisták további előrejutását.

Az Interinf jelenti a magyarországi hadszíntérről:

A Budapestről keletre eső hadszíntérben a csata, mivel mindkét fél újabb erőket vetett be, fokozódott. A Duna és a Tisza között egy nagyobb bolsevista páncélos köteléknek sikerült Jászberény városába behatolnia. Német páncélgránátosok, Tigrisektől és rohamlövegektől támogatva áttörték az ellenséges páncélos éket és ötven támadó páncélosból 34-et megsemmisítve megtisztították a várost és délkelet felé kanyarodva, messzire visszavetették a bolsevistákat. Füzesabony előtt más német páncélos kötelékek mélyen benyomultak a szovjet oldalába és visszanyomták az ellenséget. Mezőkövesd mindkét oldalán német és magyar kötelékek elkeseredett ellenállást fejtettek ki a tíz lövészhadosztállyal támadó bolsevisták ellen és meghiusították minden áttörési kísérletet.

A Duna-Tisza közti csatáról az Interinf ezeket jelenti

A csata, amely az Alberti és az Egertől délkeletre lévő domblánc közötti kiterjedt térségre helyeződött át, vasárnap hajnalban igen erős pergőtűz után újból fellángolt. A nyugati súlyponton a cegléd-szolnoki vasútvonaltól északra erős bolsevista gyalogos és páncélos kötelékek újból támadásra indultak, de csekély kezdeti sikerek után kénytelenek voltak balszárnyukat egy kemény német oldaltámadás következtében több mint öt kilométernyire visszavonni. A jobbszárny is, jóllehet csatarepülőgépek támogatták, fennakadt a német védőövezeten. Az ebben a térségben megsemmisített szovjet páncélosok száma 67-re emelkedett.

A nyugati harcokról a legutóbbi német hadijelentés közölte, hogy a nyugati fronton vasárnap is a Metz két oldalán lévő térségben volt az elkeseredett harcok súlypontja. A német csapatok heves ellenállásával és ellentámadásaival szemben az észak-amerikaiak Diedenhofentől északkelet felé lévő hídfőjüket csak kevéssé tudták kiszélesíteni, de be tudtak hatolni magába a városba. A régi fellegvárért heves harc folyik. Metztől délkeletre a Nied-mentén felfogták vagy megint visszaverték az ellenséges páncélos erőket. A német nyugati erődök előtt megerősödött az ellenséges tüzérségi tűz, valamint a légi és harci tevékenység. A London elleni megtorló tűz folytatódott.

Az olaszországi harctéren a forlii csatában az angoloknak a német csapatok szívós ellenállással szemben csak súlyos egész napon át tartó harcok után sikerült a várostól északra keskeny arcvonalon a német állásokba behatolniok és mintegy két kilométert előrejutniok.

Nyugaton és a birodalom területe fölött az ellenség vasárnap csak csekély légi tevékenységet fejtett ki.

A magyar sajtó vezető helyen teljes terjedelmében közli Hitler Adolf német vezér és kancellár kiáltványát a német néphez. A magyar lapok kiemelik a kiáltványból a Führernek azt a mondatát, hogy amíg ő él, Németországot nem éri utol a bolsevizmustól elárasztott európai államok sorsa. A demokráciáktól támogatott szovjet azon igyekszik, hogy a birodalmat szétrombolja és a német népet kiirtsa. Hitler Adolf hangoztatja kiáltványában, hogy annak belátása, hogy szükség van Európa megmentésére, a bolsevista rémtől, ma is fennáll sok külföldi államférfiúnál, országgyűlési és pártpolitikusnál, de gyakorlati eredményre ez a belátás csak akkor vezethet, ha egy erős európai hatalomnak sikerül az elméleti reményeken felül megszerveznie mindenek közös harcát a létért vagy nemlétért és azt sikeresen végigverekedni. Ezt azonban csak a nemzeti szocialista német birodalom tudja megtenni.

Kiáltványában rámutatott még a Führer arra, hogy amióta az orosz seregek 1942 novemberében a Donnál áttörték a román arcvonalat, azóta egyik árulás a másik után érte a német népet. Az ellenség reménységei mégsem teljesültek. Újra és újra sikerült az arcvonalakat helyreállítani és az ellenséget megállítani. Ő maga, a Führer rendíthetetlen bizakodással hiszi, hogy a német nép munkája és áldozatai révén majd egy napon eljön az a pillanat, amely végérvényesen meghozza fáradozásai sikerét.

Gépelte Illésy Géza