Angol nyelvű hírek. 1944. november 21

A Rádiójáték wikiből

Angol nyelvű hírek.

1944. november 21.-én, keddről szerdára virradó éjjel RH.

A magyarországi hadszíntér.

Vajna beszéde.

Megszűnik a tiszti kaució.

Bulgária bolsevizálása.

Fordította:

War- Reports on the Hungarian front ascertain, that in the battle east of Budapest, as well as south of the Matra Mountains, all the bolshevist attempts to break through were thwarted by the resistance of Hungarian and German divisions. South of Vecsés and between Tura and Gyöngyös the figthing was especially violent. Some of the points at local breaches have been mopped up. South of Miskolc the enemy attacks also failed. For the possession of an enemy bridgehead in Tokay’s region and also at Ungvár fierce fighting is going on. Here, on November the 20th Soviet troops opened an attack against a salient point of the German line. On both sides of the Dukla pass the repeated attacks of Soviet forces collapsed under the defensive fire. – The Russian bridgehead of Kiskőszeg, which has previously been formed on this side of the Danube, at the south wing of the Hungarian front section has entirely been wiped out by German anti-tank grenadiers and Hungarian police tank troops. The enemy bridgehead at Kiskőszeg was completely flooded by the opening of a dam. At this bridgehead, about a hundred Soviet tanks assembled. All of them were smashed together with their personelle. Tha battle area is covered by bodies of the Russian dead and those of the partizans. Soviet forces whic were assembled at Apatin also have been entirely wiped out by German battleplanes. The German air-arm attacked this bridgehead during eight hours without a let up. Here the objective of the Russians was to capture Eszék by crossing the Danube, but thy did not reckon with the mire. This area has also been flooded by the Germans and the Soviet soldiers and the partizans who crossed the Danube had to take refuge on top of the trees where they were picked off one by one as the patrols came around by boats. The right side of the Danube along the entire section from Kiskőszeg to tha Drava estuary is firmly held by Hungarian and German troops.
In the south-east of Budapest the Bolsheviks suffered exceedingly heavy losses in men. The battle, which has been started by the Soviet high command with the objective of capturing Budapest, cost the enemy prodigious sacrifices both in men and equipment without bringing him any results. In support of this statement it will suffice to mention that during the last six days, in the battles east of Budapest 249 Soviet tanks and storm-batteries have been destroyed. Furthermore the German air-force also caused very serious damages to the enemy by destroying several supplytrains and railway stations.
On Sunday afternoon, secretary of interior Gabriel Vajna delivered a speach at the Kaposvár meeting of the Hungarian National Socialist Party. In his address he emphasised Hungary is fighting shoulder to shoulder with Germany for the new Europe and in it for the new Hungary. The secretery of interior also dealt with the effort of the Jews to attain power in Hungary. Further on he recalled the story of how national socialism originated in Hungary. While this war is on – declared the secretary – we don’t want to make any promises. We demand honest work and heroic attitude just like we did in 1939, for the sake of the new Hungary. We assert again that first of all there duties, because men may die, but the nation may never perish. This fight is our fight and the victory will be our victory also. Therefore sacrifices must be accepted for the sake of the nation and the national community. The Secretary of Interior then speculated on the eventuality that would have happened, had the Hungarian soldier laid down arms on October the 15th. Outside of the imprisonment of the whole Hungarian army and the introduction of Soviet municipal administration, a further stipulation of tha armistics would have been delivery of three and a half million Hungarians for the purpose of forced labour in siberia for life. Tha laying down of arms always is a tragical event in the life of a nation. History will later verify that there was no need for our surrender. This war is not lost, because we want to win and we shall win too.
The secretary of interior then pointed out that on several occasions when it seemes that the chance of war was against one of the adversaries, yet the tables turned sometimes at the last moment. The secretary also declared that our new weapon is Hungarian nationalism and socialism. Further on he called attention to the lot of the refugees and emphasised that for us tha Hungarian nation and Hungarian race come first. At the and of his speach the Secretary of Interior stated that we may trust only in ourselves, in God and in our great ally. If we can not stand onour own feet we shall perish without a doubt. But the nation must live and that it may live we must work and make do sacrifices.

The nation-leader of Hungary abolished the marriage security fund the deposit of which has been compulsory up to now for the state officials, as well as officiers of the army and the police. All the sums so far deposited will be refunded.

The Bulgarian government council dismissed the leader of the militia, who since September 9th has been police-director. A communist official was appointed as his successor. This appointment proves that the management of the police in Bulgaria passed into the hands of the communist milicia.

Portugál nyelvű hírek

1944. november 21.-én, keddről szerdára virradó éjjel RH.

A magyarországi hadszíntér.

Vajna beszéde.

Megszűnt a tiszti kaució.

Bulgária bolsevizálása.

Fordította:

A magyar hadszíntér helyzetéről szóló jelentések megállapítják, hogy a Budapesttől keletre, valamint a Mátra-hegységtől délre dúló csatákban a bolsevisták minden áttörési kísérlete meghiúsult a magyar és német hadosztályok ellenállásán. Különösen súlyos harcok dúltak Vecséstől Keletre, valamint Tura és Gyöngyös között. Egyes helyi betöréseket is megtisztítottak. Miskolctól délre sikertelenek maradtak az ellenséges támadások. Tokaj vidékén egy ellenséges tiszai hídfőért, valamint Ungvárnál heves harcok dúlnak. Itt november 20-án a kiugró német arcvonalív ellen indultak támadásra a szovjet csapatok. A duklai hágótól kétoldalt a szovjet kötelékek megismételt támadásai összeomlottak az elhárító tűzben.
A magyar arcvonalszakasz déli szárnyán a Dunán át létesített kiskőszegi orosz hídfőt német páncélgránátosok és magyar csendőrpáncélosok teljesen felszámolták. A németek egy zsilip megnyitásával teljesen elárasztották a kiskőszegi orosz hídfőt, ahol a szovjet mintegy 100 páncélosa gyülekezett. Ezek kezelőszemélyzetükkel együtt elpusztultak. A harcterületet az elesett oroszok és partizánok ezreinek holtteste borítja. A német csatarepülőgépeket az Apatinnál összevont szovjet-orosz erők is teljesen megsemmisítették. Nyolc órán át szünet nélkül támadták a német csatarepülőgépek ezt a hídfőt. Itt a szovjetnek az volt a célja, hogy a Dunán átkelve támadást indítson és elfoglalja Eszéket, de nem számolt az ingoványokkal. A németek ezt a területet is vízzel árasztották el és a Dunán átkelt szovjet katonák és partizánok az ingoványok fáinak tetején kerestek menedéket, ahonnan azután a csónakokon közeledő tisztogató járőrök egymásután lövöldözték le őket. A Duna jobb partjának védelme Kiskőszegtől Mohácson át egészen a Dráva torkolatig szilárdan magyar, illetve német kézen van.

A Budapesttől dél-keletre lévő vidéken a bolsevisták rendkívül súlyos, véres veszteséget szenvedtek. Az a csata, amelyet a szovjet hadvezetőség Budapest elfoglalása érdekében indított, általában óriási anyag és emberáldozatot követel a szovjettől, jóformán minden eredmény nélkül. Jellemző erre, hogy az utolsó hat napon a Budapesttől keletre folyó csatákban összesen 249 szovjet páncélos, illetve rohamlöveg semmisült meg. A német légierő ezenkívül több utánpótló tehervonat és pályaudvar elpusztításával okoz igen súlyos veszteséget a szovjetnek.

Vasárnap délután Vajna Gábor belügyminiszter a Nyilaskeresztes Párt hungarista mozgalom kaposvári gyűlésén beszédet mondott. Beszédében hangoztatta, hogy Németországgal együtt vállvetve küzd Magyarország az új Európáért és benne az új Magyarországért. A belügyminiszter ezután a zsidóság magyarországi hatalmi törekvéseivel foglalkozott, majd a magyarországi nemzeti szocializmus keletkezéséről emlékezett meg. A dúló háború közepette – mondotta a belügyminiszter – nem akarunk ígéreteket tenni. Becsületes munkát és hősi kiállást követelünk, mint ahogy követeltünk 1939-ben is az új Magyarországért. Ma is azt mondjuk, hogy elsősorban kötelességek vannak, mert az emberek meghalhatnak, de a nemzet nem pusztulhat el soha. Ez a harc a mi harcunk, győzelme a mi győzelmünk lesz. Ezért a nemzetért és a nemzeti közösségért vállalni kell az áldozatot.
A belügyminiszter ezután azt fejtegette, mi történt volna, ha a magyar katona október 15.-én eldobta volna a fegyvert. A fegyverszüneti szerződés szerint három és félmillió magyar örök munkaszolgálatra való kiadását kellett volna vállalnunk, az egész magyar hadsereg hadifogságba való hurcolása és a szovjet közigazgatás mellett. Egy nemzet számára mindig tragikus a fegyverletétel. A történelem igazolja majd, hogy a mi fegyverletételünkre nem is volt szükség. Ez a háború nem veszett el, mert mi győzni akarunk és győzni is fogunk.
A belügyminiszter ezután vázolta, hogy olyan esetekben is, amikor a hadiszerencse az egyik felet elhagyni látszott, többször is megfordult a sors kereke. Hangoztatta ezután a belügyminiszter, hogy a mi fegyverünk a hungarizmus.
Felhívta ezután a figyelmet a menekültek sorsára és hangoztatta, hogy nekünk a magyar nemzet és a magyar fajta az első. Beszéde végén a belügyminiszter hangoztatta, hogy csak önmagunkban, az Istenben és nagy szövetségesünkben bízhatunk. Ha saját erőnkből nem tudunk helyreállni, feltétlenül elpusztulunk. A nemzetnek élnie kell, dolgozni kell és ezért áldozatot kell vállalni.

Magyarország nemzetvezetőjének elhatározása, eltörölte a honvéd és csendőrtiszti és tisztviselői házasság óvadéktőkéjét, valamint a legénységi állományú személyek nősülésével kapcsolatban megkövetelt anyagi biztosítékokat. Az ezek előtt felajánlott segélyek vagy más támogatások folyósításának kötelezettsége megszűnik és a házassági óvadéktőke összegekkel az érdekelt házastársak szabadon rendelkezhetnek.

A bolgár kormánytanács felfüggesztette állásából a milícia vezetőjét, aki szeptember 9.-e óta a rendőrigazgatói állást töltötte be. Utóda egy kommunista tisztviselő lett. A kinevezés arra mutat, hogy Bulgáriában a rendőrség irányítása a kommunista milícia kezébe ment át. Jugov belügyminiszter, aki maga is a kommunista párthoz tartozik, az alája tartozó rendőrséget és minisztériumát megtisztogatta a polgári elemektől és minden állást a kommunista milícia tagjaival töltötte be.